Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 1 „KOSMATEK”
W KONINIE
NA LATA 2010 – 2015

Zatwierdzona i przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr 9/ 2009/2010 z dnia 18 czerwca 2010r.

MISJA
Jesteśmy przedszkolem, które daje dzieciom szansę, by mogły stać się tym czym chcą.
W naszym przedszkolu zapewniamy wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci poprzez zaspakajanie ich potrzeb i spełnianie ich oczekiwań.
W pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się zawsze dobrem dzieci stwarzając atmosferę ciepła, życzliwości i zrozumienia traktując je indywidualnie i podmiotowo.
Dajemy dzieciom możliwość poszerzania i zdobywania wiedzy a także bogacenia przeżyć i doświadczeń w kontaktach z otaczającym środowiskiem społeczno – przyrodniczym.
Stwarzamy dzieciom warunki do różnorodnej aktywności, działania, kreatywności oraz samorealizacji w duchu poszanowania praw każdego człowieka i ochrony środowiska.
Przygotowujemy je do podjęcia obowiązku szkolnego we wszystkich aspektach dojrzałości szkolnej, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
Wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

WIZJA
Misję przedszkola realizujemy poprzez wizję.
Dajemy dzieciom szanse i możliwości stawania się tym, czym chcą w dążeniu do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzięki:
• Wypracowaniu i przyjęciu oferty programów.
• Wykwalifikowanej, otwartej i twórczej kadrze pedagogicznej oraz wspieraniu nauczycieli w dokształcaniu i doskonaleniu.
• Stwarzaniu płaszczyzny współpracy z rodzicami w zakresie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych oraz we współgospodarowaniu przedszkolem z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
• Bogatej ofercie form i metod pracy z dziećmi ukierunkowanych na indywidualizację i rozwijanie aktywności twórczej.
• Zapewnieniu rozwoju fizycznego poprzez stosowanie metod twórczych (c. Orffa, R. Labana, A. M. Kniessów i W.Sherborne) oraz diagnozowaniu, korygowaniu i zapobieganiu wadom postawy.
• Stworzeniu warunków do poznawania otoczenia społeczno – przyrodniczego poprzez zabawy, zajęcia i wycieczki oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
• Współdziałaniu z rodzicami i instytucjami w zakresie zapewnienia dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków życia.
• Kultywowaniu tradycji rodzinnych i regionalnych.
• Promowaniu placówki w środowisku lokalnym.
• Bogatej ofercie zajęć dodatkowych dla dzieci.
• Wzbogaceniu i ulepszeniu bazy z udziałem rodziców i sponsorów.
• Stworzeniu warunków umożliwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych i wspierających metod nauki czytania i pisania (NNJ, Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej, G. Domanna, I. Majchrzak).
• Współpracy ze szkołami podstawowymi i instytucjami wspierającymi rodzinę w zakresie wyrównywania niedoborów i integrowania dzieci niepełnosprawnych w grupie rówieśniczej.

CELE ogólne i szczegółowe
Cele wynikające z wizji są jednocześnie zadaniami do realizacji w wieloletnim planie rozwoju przedszkola i mają swoje odzwierciedlenie w rocznych planach pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

I. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań
prozdrowotnych.

1. Stworzenie warunków do kształtowania sprawności ruchowej oraz zapobieganie wadom postawy dzieci 3 – 6 letnich.
2. Organizowanie we współpracy z rodzicami i instytucjami działań
w zakresie zapewnienia dzieciom i pracownikom zdrowych
i bezpiecznych warunków życia.
3. Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia świadomości prozdrowotnej dzieci, rodziców i pracowników.

II. Prowadzenie proekologicznej działalności przedszkola.

1. Wzbogacanie doświadczeń dzieci w bezpośrednich kontaktach
z przyrodą.
2. Prowadzenie archiwum ekologicznego.
3. Poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci, rodziców i pracowników poprzez udział w konkursach, imprezach ekologicznych, wycieczkach do środowisk przyrodniczych, akcji zazielenienia przedszkola i selektywnej zbiórce odpadów.
4. Podejmowanie współpracy z nadleśnictwem i ośrodkami edukacji leśnej.

III. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości
społeczno – kulturowej i technicznej.

1. Włączanie i aktywizowanie rodziców w życie przedszkola poprzez wspólne organizowanie spotkań, imprez, wycieczek, doposażeniu placówki.
2. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego
i przedszkola.
3. Kultywowanie tradycji przedszkolnych, rodzinnych i regionalnych.
4. Promowanie placówki w środowisku lokalnym (udział w konkursach zewnątrz przedszkolnych, współpraca z mediami, promocja na stronie BIP, udział w Forum Oświatowym, materiały promocyjne).
5. Współpracowanie ze szkołami w najbliższym otoczeniu ( podstawowa, muzyczna, specjalna).
6. Nawiązanie kontaktu z instytucjami wspierającymi realizację statutowych założeń przedszkola: MOPR, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Sąd Rodzinny, policja, organ prowadzący, inne organizacje działające na rzecz oświaty w realizacji zadań statutowych przedszkola.
7. Poszerzanie i wzbogacanie doświadczeń technicznych dzieci poprzez udział w wycieczkach do rożnych zakładów pracy, w spotkaniach
z przedstawicielami różnych zawodów oraz stwarzanie warunków do badania i eksploracji rzeczywistości.
8. Wspieranie akcji charytatywnych (schroniska, PCK).

IV. Stwarzanie warunków do rozwijania działalności artystycznej
i kulturalnej.

1. Prowadzenie zajęć i zabaw artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych).
2. Organizowanie różnych form działalności artystycznej i kulturalnej: przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wystawy prac, zajęcia dodatkowe (rytmika, plastyka, ceramika, teatr, język angielski, religia, szachy, gimnastyka korekcyjna, basen zajęcia logopedyczne).
3. Udział dzieci i rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
4. Prezentowanie osiągnięć dzieci w różnorodnych konkursach.
5. Organizowanie warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

V. Rozbudzanie wieloaspektowej aktywności twórczej i poznawczej.

1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu różnorodnych działań twórczych.
2. Stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej poprzez wykorzystywanie metod czynnościowych, niekonwencjonalnych metod przygotowujących do nauki czytania, wspomagających rozwój (Sherborne, Dennison), terapeutycznych (muzykoterapia, bajkoterapia, drama, plastyka) oraz różnorodnych form pracy (zespołowe, grupowe, indywidualne).
3. Poszerzenie oferty programowej o programy własne nauczycieli
i ogólnoprzedszkolne.

VI. Stworzenie warunków do rozwoju dzieci o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, integracja społeczna.

1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój dziecin poprzez umożliwienie wyrównywania deficytów rozwojowych.
2. Poszerzenie wiedzy teoretyczno – praktycznej nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Organizowanie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci.
4. Integrowanie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
i domu rodzinnego w celu wspierania rozwoju dziecka.
5. Diagnozowanie dzieci, prowadzenie obserwacji, podejmowanie działań stymulujących rozwój.
6. Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji społecznej (uroczystości, imprezy i spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi).
7. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo i z trudną sytacją materialną.

VII. Prowadzenie działań w zakresie doskonalenia kadry przedszkolnej.

1. Organizowanie i finansowanie różnych form doskonalenia kadry przedszkolnej na terenie przedszkola i instytucji doskonalących.
2. Organizowanie spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin w ramach rad szkoleniowych.
3. Aktywizowanie nauczycieli w ramach dzielenia się wiedzą w różnych formach (zajęcia koleżeńskie, WDN, materiały dydaktyczne).

ROZWÓJ BAZY PRZEDSZKOLA
1. Wzbogacanie bazy w salach w zakresie doposażenia kącików tematycznych.
2. Architektura zieleni – wzbogacanie ogrodu przedszkolnego.
3. Kąciki przyrody w salach – wzbogacanie o naturalne okazy przyrodnicze.
4. Uzupełnienie pomocy dydaktycznych do działań technicznych i doświadczeń fizycznych oraz narzędzia do prac ogrodniczych.
5. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela.
6. Doposażenie w sprzęt: ksero, komputer, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, magnetofony.
7. Wymiana mebli przedszkolnych w salach.
8. Doposażenie placu zabaw (np. namioty).